EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Tamamı)

Kas 07

Paylaş!

 

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR1- PERSONEL GİDERLERİ
Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya
hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan
ödemeleri kapsayacaktır.
Tedavi ödemeleri ve ayni nitelikteki ödemeler “mal ve hizmet alım giderleri”ne,
Devletin işveren sıfatıyla sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primler ise “sosyal güvenlik
kurumuna Devlet primi giderleri” bölümüne dahil edilecektir.
Personel giderlerinin ikinci düzeyinde çeşitli personel kanunlarına göre çalıştırılanların
istihdam çeşitleri ile çalıştırılma veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak;
memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel olarak beş grupta
sınıflandırılmıştır. Üçüncü düzey, ödeme türlerine göre sınıflandırılmıştır.
1.1 MEMURLAR
Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları için
öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, mevzuatı gereğince
Emekli Sandığına ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de
buraya dahil edilecektir.
Bu bölüm, III. düzeyde ödeme unsurlarına göre detaylandırılmış olup, IV. düzeyde bir
ayrıma şimdilik gidilmemiştir. İhtiyaç halinde uygulamanın ileriki yıllarında IV. düzeyde
hizmet sınıflarına veya başka kriterlere göre bir ayrıma gidilebilecektir.
Memur olmayanlara yapılacak ödemeler 01.5.1.90- Diğer personele yapılan diğer
ödemeler bölümüne dahil edilmelidir.
01.1.6 Ödül ve İkramiyeler : Mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ödül, ikramiye ve
benzeri adlar altında memurlara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan
ödemeler III. düzeyde detaylandırılmış olup, IV. düzeyde ise istihdam edildikleri mevzuata
göre bir ayrıma gidilmiştir.
01.2.6 Ödül ve İkramiyeler: İlgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere,
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında ödül niteliğindeki ödemeler ile
ikramiye, teşvik ikramiyesi gibi adlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup
IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.6.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
114
01.3 İŞÇİLER
İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan
sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince
mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler bu bölümde
sınıflandırılmıştır.
01.3.1 İşçilerin Ücretleri : İşçilerin günlük ve gereğinde aylık ücretleri, ek ödemeler, ücret
niteliğindeki diğer ödemeler, mevzuatı gereğince işçinin ücretinden kesilecek prim ve
kesenekler de, bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, işçilere ödenecek olan seyyar görev
tazminatları ise bu bölüme değil “03.3.5 – yolluk tazminatları” bölümüne gider
kaydedilecektir. İşçilere ödenecek ücretler için IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım
yapılmıştır.
01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
01.3.1.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
01.4 GEÇİCİ PERSONEL
Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi
statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir yıldan
az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici işçiler,
aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler ve kısmi zamanlı çalışanlara) yapılan
ödemeler bu bölüme dahil edilecektir.
01.4.1.04 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri : Kamu hizmetlerinde mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın çalıştırılarak hizmetinden yararlanılanlara ödenecek ücretler (ders ücreti
karşılığında görevlendirilen ancak usta öğretici olmayanlara ödenecek ücretler, anketörler ile
canlı modellere ödenen ücretler, ders saati ücreti ile görevlendirilenlerden üzerinde kamu
görevi olmayanlara yapılacak ödemeler gibi) bu bölüme dahil edilecektir.
01.5 DİĞER PERSONEL
Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi
statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerinden
faydalanılan (muhtar, geçici köy korucusu gibi) kişilere çeşitli adlar altında yapılan ödemeler
ile yurtiçinde veya yurtdışında okutulan yerli öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeler bu
bölümde sınıflandırılacaktır.
01.5.1.90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
diğer personele yapılacak ödemeler bu bölüme dahil edilecektir.
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer personele yapılacak ödemeler ile ilgili
mevzuatı uyarınca, erbaş ve erlere ödenen operasyon tazminatları ve erbaş, er ve askeri
öğrencilere verilen ödül ve ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Program bütçe sınıflandırmasından farklı bütçeleme anlayışı olan bölümlerden
birisidir. Daha önce personel giderleri toplamına dahil edilen Devletin işveren sıfatıyla
115
ödediği sosyal güvenlik katkı payları bundan böyle ayrılarak bu bölümde izlenecektir. Ancak
personelden kesilen primler, önceden olduğu gibi personel giderlerine dahil edilecektir.
– T.C. Emekli Sandığına ödenecek kurum karşılıkları ile kurum tarafından ödenen fiili
hizmet müddeti zamlarına ilişkin kesenek ve karşılıklar,
– Mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek
karşılıkları,
– Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren
işsizlik sigortası primleri,
– Türkiye İş Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları ile ilgili olarak yapılacak
ödemeler,
– Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişiler için Sosyal
Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları,
– Usta öğreticilerin sigorta prim ve kesenek karşılıkları,
– Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek sigorta prim ve kesenek karşılıkları,
– Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek sigorta prim ve
kesenek karşılıkları,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
Öte yandan, sosyal güvenlik reformu çerçevesinde, sosyal güvenlik kurumlarının
birleştirilmesi ve çalışanların ilaç ve tedavilerine ilişkin ödemelerin artık Sosyal Güvenlik
Kurumu aracılığıyla yapılması öngörüldüğünden, 2007 ve 2008 yıllarında kurumlar ilaç ve
tedavi giderleri için ödenek teklif etmeyeceklerdir. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ödenekler
birinci düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında 3.
düzeyde yeni açılan 6-Sosyal Güvenlik Kurumuna kodu ile 4. düzeyde yeni açılan 01- Sağlık
Primi ödemeleri ekonomik kodlarından teklif edilecektir. Dolayısıyla 2006 yılı teklifleri için
mevcut kodlar, 2007 ve 2008 yılı teklifleri için ise yeni açılan sözkonusu kodlar
kullanılacaktır.
Sınıflandırmanın II. düzeyinde, maaş ve ücretlerde olduğu istihdam şekillerine göre,
III. düzeyinde, yapılan kesintinin ödeneceği sosyal güvenlik kurumuna, göre bir ayrıma
gidilmiş olup IV. düzeyde ise ayrıca bir ayrım yapılmamıştır. Sözkonusu ayrıntılar şu şekilde
yer alacaktır:
02.3 İŞÇİLER
02.3.2.01 Sosyal Sigortalar Kurumuna
02.4 GEÇİCİ PERSONEL
02.4.2.01 Sosyal Sigortalar Kurumuna
02.5 DİĞER PERSONEL
02.5.2.01 Sosyal Sigortalar Kurumuna
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları : Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne,
ataç, disket, cd, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye malzemesi
ile benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri.
116
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları : Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım
ömürleri bir yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen
büro ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeşit el aparatı.
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları : Hizmetin gerektirdiği durumlarda alınacak gazete,
resmi gazete, dergi, bülten gibi belirli sürelerde basılan yapılan yayınlar (cd, vcd, dvd gibi
sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir.
Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri burada yer
alacaktır. Ancak ihale yayın bedelleri 03.5.4.01 koduna gider kaydedilecektir.
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları : Periyodik yayın alımlarının dışında kalan diğer bir
ifadeyle belirli sürelerle bağlı kalmaksızın yayınlanan (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil)
kitap, ansiklopedi, broşür gibi yayın alımları.
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri : Basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin
gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli veya
süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) ile bunların veya daire ve
idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin giderler.
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan
kırtasiye ve büro malzemesi alımları.
03.2.2.01 Su Alımları : Belediyelerden, diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin
edilen, içecek amaçlı olmayıp, kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili
mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme
gider kaydedilecektir.
Ancak, ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri
ise 03.2.4.02 İçecek Alımları koduna, su sayacı, musluk, batarya vb. malzeme veya teçhizatın
alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları : Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi
maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası, kova, fırça,
paspas gibi) her türlü temizlik madde ve malzeme alım bedelleri.
03.2.3.01 Yakacak Alımları : Odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi
ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili
mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri.
03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları : Özellikle taşıtlar olmak üzere, her çeşit makineteçhizatın
işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri
tüketim malları ve kimyevi madde alımları.
3.2.4.1 Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) :
– Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mübadelesine tabi tutulan
ikmal maddeleri bedelleri ile besin ürünleri ve beslenmeyle ilgili her türlü ikmal
maddesi giderleri,
– Yiyecek alım giderleri, (nakliye, depolama, pişirme, dağıtım giderleri ilgili
tertibine gider kaydedilecektir.)
– Hastanelerde (araştırma ve eğitim hastaneleri dahil), yatılı okullarda, askeri
birliklerde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sosyal hizmet
117
kuruluşlarında ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı imaretlerde yemeğe ilişkin
yiyecek maddelerinin;
a) pişirme,
b) dağıtım ve
c) servis
gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir kısmı ile birlikte ihale suretiyle teminine ilişkin giderler,
– Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kazandan iaşesi mümkün olmayan er, erbaş, hemşire,
ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydıyla üç aya kadar (üç ay dahil)
dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri;
hava değişimli er ve erbaşın muayeneye sevki gerektiğinde tekrar memleketlerine
gönderilmesi halinde geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve
terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri (657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 212 nci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır).
03.2.4.02 İçecek Alımları : Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan
su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su
temizleme tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
Ancak, şehir şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular
kısmen içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya diğer
amaçlarla kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer alan 03.2.2.01 su
alımları koduna gider kaydedilecektir.
03.2.4.03 Yem Alımları : Hayvanların beslenmesine yönelik olarak alınan mal ve madde
bedelleri.
03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
yiyecek, içecek ve yem alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.01 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil): İlgili mevzuatı gereğince;
– Kişilerin giyim ve kuşam alımları ile bunların yapımında kullanılan hammadde
alımları,
– Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando ve boru takımları ve benzeri
teşkillerin özel giyim-kuşamları ile bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları,
– Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen ve
ilgili mevzuatınca sermaye giderleri kapsamı dışındaki işlerden kabul edilen
görevlerde bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler,
için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen giyim ve
kuşam alımları ile kişilerin giyim ve kuşamlarına ilişkin mal ve malzeme (düğme, fermuar
gibi) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları :
Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme
alımları.
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları : Kamu personeli ve bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin tedavileri için reçete karşılığında eczanelerden alınan ve 03.9.2.01- Kamu
118
Personeli İlaç Giderleri bölümüne gider kaydedilecek olanlar hariç olmak üzere, kurumların
doktorluk, dispanser, revir gibi birimleri ile hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında veya
hizmet yerlerinde (ecza dolapları dahil) kullanılmak üzere toptan veya perakende olarak
alınan ilaç, hammadde ve tıbbi malzeme bedelleri ile haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç
ve kimyevi maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları : Zirai amaçlı olarak kullanılacak olan
malzemeler ile zararlılara karşı zirai mücadelede kullanılacak ilaç ve malzeme alımları.
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri :
– Hayvanlara ilişkin yiyecek ve yem alımları dışında kalan ve her cins ve her çeşit
hayvan alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin ilaç ve tedavi gibi diğer
giderler,
– Özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette
kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek
tazminatlar, hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler.
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve hizmetin
özelliği nedeniyle ekonomik sınıflandırmanın diğer bölümlerinden alınamayan (bayrak,
flama, sancak, çadır, soğuk iklim malzemeleri ile kamu personeli olsun veya olmasın kişi
veya kurumlara verilen plaket şilt, kupa altın gibi para dışındaki ödüller ile teşekkür belgeleri
gibi) özel malzeme alımları
03.2.7.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Araştırma-Geliştirme Giderleri : Güvenlik
ve savunmaya yönelik olup, yatırım programında yer almayacak olan ve doğrudan kurum
tarafından yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bu iş ve hizmetlerde çalışsa dahi kurum
personeli olanlara ödenen maaş ve benzeri ödemeler dışında kalan ve doğrudan ve
münhasıran projeye ilişkin olarak yapılması gereken giderler ile sözkonusu faaliyetlerin
üçüncü şahıslara ihale edilmek suretiyle gördürülmesi halinde müteahhide ödenen hakediş
bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri : Bahçe yapım ve
bakımı ile ilgili olarak kullanılan kürek, makas, tırmık, ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum,
gübre gibi mal ve malzeme alımları ile bahçe yapım ve bakımı için ihale suretiyle üçüncü
şahıslara yapılan ödemeler.
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi,
ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları.
3.3 YOLLUKLAR
Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen yurtiçi
ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve uluslararası
profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde yer alacaktır.
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları :
– Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın
kamu personeline yapılacak ödemeler,
– Mahkum veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı
119
olduğu il sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları : Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici
görevlendirmeler ve atamalarda yapılacak olan ödemeler (yüksek lisans amacıyla yapılan
görevlendirmelerde ödenecek yolluklar ile yurtdışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve
işlemler giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma
gibi ödemeler dahil).
03.3.6.01 Profesör, Uzman ve Memur Mübadele Giderleri :
– 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür
anlaşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri,
– Uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri,
– Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen
öğrenciler dışındaki elemanların Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için
yapılacak ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu elemanların her türlü öğrenim
giderleri,
– Yurt dışına gönderilen elemanların zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler.
03.5 HİZMET ALIMLARI
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri :
– Yarışma konusu olan projelere yarışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül
olarak ödenmesi,
– Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri,
– Hizmetin gerektirdiği bilirkişi ve ekspertiz ücretleri (adli, idari ve sportif hakem
kararlarına ilişkin giderler dahil),
– Haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer
biçme giderleri,
– Laboratuvar tahlil giderleri
bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri : Kuruluşların yaptıracakları araştırma,
inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü
giderler.
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Alımları Hariç): Kurumların
bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım, işletme gibi her türlü ihtiyacının bir bütün olarak hizmet
sözleşmesi ile karşılanması halinde ödenecek tutarlar.
03.5.1.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri : Harita yaptırılması ve satın alınmasının
gerektirdiği giderler.
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri : Kuruluşların yapacakları veya
yaptıracakları araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili
olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma, bilgi toplama,
danışmanlık hizmetleri ile anket sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi, öneriler
getirilmesine yönelik raporların hazırlanmasına ilişkin hizmetlerin gerektirdiği her türlü
giderler.
120
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler :
– Milli Savunma Bakanlığına bağlı akaryakıt ikmal ve NATO POL tesisleri İşletme
Başkanlığına, NATO petrol boru hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin
akaryakıt ve madeni yağ sevkiyatı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler,
– İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler,
– Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili giderler
– Yukarıda sayılan gruplara girmeyen müşavir firma ve kişilere ödemeler.
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri :
– Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler,
– Posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler.
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik Giderleri : Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya
diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, Resmi Gazeteye vb. dökümana elektronik ortamda
abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis
sağlayıcılara abonelik karşılığı ödenen ücretler.
03.5.2.90 Diğer Haberleşme Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen haberleşme
giderleri.
03.5.5.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri : Taşıtlar ve iş makineleri
dışında kalan (bilgisayar ve donanımları dışındaki büro makineleri gibi) dayanıklı mal,
malzeme, alet-edavat, makine ve teçhizat için ödenecek olan kira bedelleri ile sözleşmeleri
gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri : Binek veya taşıma amaçlı olduğuna bakılmaksızın
237 sayılı Kanuna tabi taşıtlara ödenecek kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile
birlikte ödenecek diğer giderler.
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi olmayan dozer,
kepçe, ekskavatör, traktör gibi iş makinelerinin kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira
ile birlikte ödenecek diğer giderler.
03.5.5.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri : Hangi amaçla olursa olsun canlı hayvan
kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.
03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri : Anten direği kirası gibi yukarıda sayılan gruplara
girmeyen kira ödemeleri.
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları :
– Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan yerlerde vizite ücretleri,
– Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri,
– Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderleri,
– 1050 sayılı Yasanın 77 nci Maddesinde belirtilen iş ve hizmetler dışında kalan
hususlarla ilgili olan haber alma giderleri,
– Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili Kanunlarınca ödenmesi gerekli
olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanmayan giderleri,
– Hükümet uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlattırılan radyo ve televizyon
programlarının hazırlatılma ve yayınlanması için gerekli her nevi giderler,
– Tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler,
121
– Dış kuruluşlarca yerel personele teamüle göre yapılacak ücret dışı ödemeler,
ile hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan;
– Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyulan çevirmen,
mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya hak edişleri ve benzeri ödemeleri,
– Sportif oyunlarla, okullarda yürütülen eğitsel kol faaliyetlerinde (müzik, resim,
maket, dans vb.) görev alan kadro dışı sivil eğitmen ücretleri ile yarışmaların yapılacağı
yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret,
bedel ve hak edişler,
– Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve
bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, doktor,
gözlemci, saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili
Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenecek hak edişleri ve benzeri ödemeler,
– Devlet sınır işaretleri giderleri,
– Baca, foseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat
kırma, ekmek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe,
meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları.
– Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları.
bu bölüme kaydedilecektir.
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
Bu grupta yer alacak olan alım, bakım ve onarım giderleri aynı zamanda sermaye
giderlerinin altında da yer almaktadır. Her iki grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü
olmakla birlikte bu grubu sermaye giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir.
İşleme konu alım veya onarım değerleri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında
kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın üstünde olanlar ise sermaye bölümünde
sınıflandırılacaklardır.
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : Tüketime yönelik mal ve malzeme
alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve
hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin
çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası, koltuk, sandalye, sehpa, etejer, kütüphane, dosya
dolabı, karteks dolabı, misafir koltuğu, bilgisayar masası, okul sırası, çelik kasa, perde, masa
kalemi, çöp kutusu, mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları.
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları : Büro hizmetlerinde kullanılacak
olan;
– Daktilo, hesap makinesi gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları,
– Değeri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar, telefon,
yazı makinesi, fotokopi makinesi, klima, baskı makinesi, evrak imha makinesi, laminatör
cihazı ve bunların tamamlayıcı parçalarının alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat
alımları ile gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller.
03.7.1.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları : Her türlü cihaz, makine ve teçhizatların
herhangi bir bakım sözleşmesinden veya işinden bağımsız olarak rutin bakım-onarımlarda
kullanılmak üzere, bedeline bakılmaksızın alınacak olan kriko, çekme halatı, pense, tornavida,
matkap gibi avadanlık ve yedek parça alım bedelleri ile giderleri.
122
03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları : 03.2.6.01 koduna gider
kaydedilecek olan yangın tüplerinin dolum giderleri hariç olmak üzere; yangın söndürme
tüpü, yangın söndürme cihazı alımları, yangın ikaz sistemi kurulması, itfaiye eri elbisesi ve
müştemilatı alımı, yangınla mücadele sistemi alımı vb. yangından korunmanın gerektirdiği
mal ve malzeme alımları ve her türlü giderler.
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan
ve diğer ekonomik kodlara dahil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme
(alarm sistemi, elektrik sayacı, kompanzasyon sistemi, su sayacı, bekçi kontrol saati, dikiş
makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık yıkama makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, soba,
sebze doğrama makinesi, kıyma makinesi, hamur yoğurma makinesi, buharlı yemek kazanı,
çelik yemek kazanı, satır, kepçe, kevgir, su bardağı, yemek çatalı ve kaşığı ekmek sepeti, self
servis tabağı, yemek masası, yemek sandalyesi, sürahi, bakraç, su soğutucusu, tuzluk,
biberlik, battaniye, nevresim, karyola, yorgan, yastık, yatak, vb. gibi) alımları.
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan
hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların revizeleri, özellik ve
kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler.
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar
ile iş makinelerinin dışında kalan;
– Her bir makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile
belirlenecek tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım
malzemeleri ve yedek parça alımları.
– Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek
rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler.
03.07.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak; yukarıda
sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı aşmayan
bakım ve onarım giderleri.
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya
yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin
olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer
alacaktır. Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu
limitleri geçmeyenler bu bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakımonarımlar
“sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. Bu bölüm, taşınmaz malın kullanım
amacına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılarak sınıflandırılmıştır.
03.8.4.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve gemi siciline
kayıtlı yüzer taşıtların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve
onarım giderleri.
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
123
Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli
harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız ödemeler amaçlarına göre
ayrıma tabi tutularak bu bölümde yer alacaktır.
05.4.1.01 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar: Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin
bursları ve ilgili mevzuatına göre ödenen harçlıkları.
05.4.1.03 Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar : Yurt içi eğitim kurumlarında
okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile harçlıkları.
05.4.1.90 Diğer Transferler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen eğitim amaçlı burslar ve
harçlıklar bu bölüme dahil olacaktır.
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen değişime uğrayarak
yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar dışında kalan, tüketime yönelik mal ve
malzeme alımları kapsamında yer almayan, kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe
kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayanları
kapsayacaktır. Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taşıt vb. için bakım-onarımın dışında
makine-teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye yönelik olarak kullanılacak olan
ve her alım için bedelleri yukarıda ifade edilen limitin üzerinde kalan yedek parça alımları da
III. ve IV. düzeyde ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Ancak, bakım-onarımda
kullanılacak olan yedek parçalar 06.6.2.01-Malzeme Alımları ekonomik koduna, limitin
altında kalan yedek parça alımları ise 03- Mal ve hizmet alımları bölümüne gider
kaydedilecektir.
06.1.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve
hizmet, çalışma ve işyerlerinin, okulların, hastanelerin, sosyal tesislerin donatımı ve
döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası,
koltuk, misafir koltuğu, sandalye, sehpa, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, daktilo ve
bilgisayar masası, okul sırası, hasta yatağı, sedye, hasta arabası, çelik kasa, perde, gibi her
türlü büro malzemesi alımları ile bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan
yedek parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Sermaye bölümündeki büro ve işyeri
mefruşatı alımlarının IV. düzeyinde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları
06.1.2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan;
– Büro hizmetlerinde kullanılacak olan, bilgisayar, yazıcı, yazı makinesi, fotokopi
makinesi, baskı makinesi, evrak imha makinesi, gibi çalışmaya ilişkin makine alımları,
– Tıbbi cihazlar, laboratuvar cihazları ile işyeri makine ve teçhizatları alımları,
– Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, telefon santralı gibi
makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa
makineleri gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde
kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri,
– Makine-teçhizatın montaj giderleri bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla
124
alınan yedek parça bedelleri,
bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.2.01 Büro Makineleri Alımları
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları
06.1.2.04 Laboratuar Cihazı Alımları
06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
06.1.3 Avadanlık Alımları
Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan
başta atölyelerde kullanılan tamir-bakım aletleri olmak üzere, tıbbi gereçler, laboratuvar
gereçleri, zirai gereçler gibi alet edavat ve gereçler ile bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen
amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyinde ise
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.3.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
06.1.3.02 Atölye Gereçleri Alımları
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları
06.1.3.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
06.1.3.05 Zirai Gereç Alımları
06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları
06.1.5 İş Makinesi Alımları
237 sayılı Taşıt Kanuna tabi olmayan, hareketli ve hareketsiz dozer, kepçe, traktör,
ekskavatör, taş kırma makinesi gibi her çeşit iş makinesinin alım, imal ve montaj giderleri ile
bu iş makinelerine ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.5.01 Sabit iş Makinesi Alımları
06.1.5.30 Hareketli İş Makinesi Alımları
06.1.6 Yayın Alımları ve Yapımları
Cari nitelikli olan ve ekonomik sınıflandırmanın 03.2.1.03- Periyodik yayın alımları
ve 03.2.1.04- Diğer yayın alımları bölümlerine gider kaydedilecek olanların dışında kalan,
sermaye nitelikli olarak kabul edilebilecek olan ve topluca alınarak veya yaptırılarak
kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı yayınlar ile kültür mirasının ürünleri olan el
yazmaları ve görsel medyada yayınlanmak üzere alınan veya yaptırılan eser ve yayınlar vb. bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.6.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
06.1.6.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
6.1.6.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
06.1.7.01 Arkeolojik Kazı Giderleri : Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ve arkeolojik
kazı ruhsatnamesi hükümlerine göre ilmi bir heyetle arkeolojik kazı yerlerinde yapılan
125
kazılarda, yeraltında bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılmasında, taşınır eski
eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere mal
edilmesinde;
– Gerekli her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların bakım ve onarım giderleri,
– Kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç giderleri ile bunların bakım
ve onarım giderleri,
– Kazıda kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, bakım ve onarım giderleri,
– Resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malzemenin alım, bakım ve onarım
giderleri,
– Plan, harita, röleve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması
giderleri ile tadat ve numaralama giderleri,
– Arkeolojik sahalar ile müze ve ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri.
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
İnsan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler ve eserler üzerinde hukuk düzeninin
sahibine tanıdığı mutlak haklardır.
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır
programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler.
06.3.2.01 Harita Alımları : Harita yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği giderler.
06.3.2.02 Plan Proje Alımları : Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları
plan ve proje bedelleri.
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Menkul malların sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının
kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum
personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak suretiyle
yapılması halinde; bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar, hammaddeler, ara
mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul
malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere
yapılan ödemeler ile menkul malların bakım-onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle bu
işler için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.2 Malzeme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan yedek parça ve diğer malzemelerin bedelleri bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca detaya gidilmeden
06.6.2.01 Malzeme Giderleri olarak gider kaydedilecektir.
06.6.4 Enerji Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden
bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
126
06.6.5 Haberleşme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.5.01 Posta ve Telgraf Giderleri
06.6.5.03 Bilgiye Abonelik Giderleri
6.6.5.90 Diğer Haberleşme Giderleri
06.6.7 Müteahhitlik Hizmetleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımının
üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılması durumunda bu iş ve hizmetler karşılığında
müteahhitlere ödenecek hakedişler bu bölümde sınıflandırılacak olup, bakım-onarımı
yapılan menkul malların niteliğine göre herhangi bir ayrıma gidilmeden IV. düzeyinde “,
“06.6.7.01- Müteahhitlik Hizmetleri” olarak gider kaydedilecektir.
06.6.9 Diğer Giderler : Menkul malların bakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan
gruplara girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir
detaylandırmaya gidilmeden
“06.6.9.01- Diğer Giderler” olarak gider kaydedilecektir bölümüne gider kaydedilecektir.
07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara sermaye birikimi amacıyla veya
sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin bir sosyal güvenlik kurumuna hizmet binası yapması
amacıyla ve karşılıksız olarak konsolide bütçeyle bir kaynak tahsis edildiğinde bu tutar
konsolide bütçe için bir sermaye transferi olarak sınıflandırılacak, ancak sosyal güvenlik
kurumu kendi kaynaklarıyla bir hizmet binası yapmak üzere kendi bütçesinde bir kaynak
ayırdığında bu tutar sermaye gideri olarak sınıflandırılacaktır.
07.1.5.90 Diğer (Kurum Hissesi)

 

Popüler aramalar:

  • ekonomik kodlar 2013
  • ekonomik kodlar meb
  • meb ekonomik kodlar
  • 2013 ekonomik kodlar
  • ekonomik kodlar listesi 2013
  • ekonomik kodlar 2014
  • ekonomik kod listesi
  • 3 2 ekonomik kodundan neler alınabilir
  • hamaliye giderleri ekonomik kodu
  • geçici personel ekonomik kodu